CMENTARZ

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W BRZEZIU

 1. Cmentarz jest własnością Parafii Przemienienia Pańskiego w Brzeziu i służy wszystkim mieszkańcom Parafii.
 2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii, a bezpośrednio w jego imieniu Administrator.
 3. Sprawy związanie z pochówkiem oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwić w kancelarii parafialnej.
 4. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na budowę nowego pomnika, remont pomnika np. wymianę płyty, likwidację grobu, ekshumację zwłok lub przeniesienie do innego grobu po przedstawieniu koniecznych zezwoleń należy uzyskać zgodę Administratora.
 5. Opiekę nad grobem sprawuje rodzina zmarłego.
 6. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody na cmentarzu przez dewastacje, klęski żywiołowe, kradzieże, zdarzenia losowe i inne z winy osób trzecich.
 7. Każdy ma prawo do indywidualnego ubezpieczenia grobu.
 8. Po upływie 20 lat w razie nie wzniesienia opłaty za przedłużenie praw do miejsca, grób przechodzi na własność parafii i może być przeznaczony do nowego pochówku.
 9. Zabrania się na cmentarzu:
  • Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
  • Samowolnego zajmowania miejsc grzebalnych
  • Przemieszczania nagrobków
  • Wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy
  • Wyprowadzania psów
  • Spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu
  • Składania śmieci i odpadów w miejscach innych niż wyznaczone (kontener)

10. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są przez Zarządcę.

PARAFIIA RZYM.-KAT. PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

32-014 Brzezie

Tel. 12 284-50-03, 798-602-716

Godziny otwarcia kancelarii

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r.  O cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 23, poz. 259 z pózn. Zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. W sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U z 2008 r. Nr 48 póz 284).

Regulamin zatwierdził Zarządca